Chromium 78.0.3870(64-bit và 32-bit)

Cửa sổ 
Version: 78.0.3870
ngày: Thứ ba 30 tháng 7, năm 2019 
sửa đổi: 682.175
Commit: b06ce24
Nhà xuất bản: Tác giả  

Chromium 32-bit (.exe)Chromium 32-bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật nó? (Tiếng Anh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét