Chromium 78.0.3869(64-bit)

Windows 
Phiên bản: 78.0.3869
Ngày: Chủ nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2019 
Sửa đổi: 681693
Cam kết: 5d25474
Nhà xuất bản:   Tác giả 

64-bit (.exe)Chromium 64-bit (.zip)Cách cập nhật ? (Tiếng Anh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét