Chromium android 74.0.3689(32-bit)

 (32-bit)

Phiên bản: 74.0.3689.0 
Ngày thêm : Thứ tư, ngày 30 tháng 1 năm 2019 
Sửa đổi: 627366
Cam kết: 19d5ff1
Nhà xuất bản:  Tác giả 

Chromium 32-bit (.zip)Làm cách nào để cập nhật? (Tiếng Anh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét