Chromium 74.0.3691 (64 bit và 32 bit)

Windows (64 bit và 32 bit)

Phiên bản: 74.0.3691.0 
Ngày: Thứ năm, ngày 31 tháng 1 năm 2019 
Sửa đổi: 628242
Cam kết: 7ab51dd
Trình chỉnh sửa:  Tác giả 

Chromium 32-bit (.exe)Chromium 32-bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật nó?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét