Chromium Android 73.0.3630 (32-bit)

 
Version: 73.0.3630.0 
ngày: Chủ Nhật 2 tháng 12, 2018 
Revision: 613.006
Commit: 0411bae
Nhà xuất bản: Tác giả  

Chromium 32-bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật? (Tiếng Anh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét