Chromium 73.0.3629 (64 bit)

Phiên bản Windows 

: 73.0.3629.0 
Ngày: Thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2018 
Phiên bản: 612964
Cam kết: a71e102
Trình chỉnh sửa:  Tác giả 

Chromium 64 bit (.exe)Chromium 64 bit (.zip)Cách cập nhật ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét