Chromium macOS 72.0.3624.0 (64-bit)


Phiên bản: 72.0.3624.0 
Ngày: Thứ hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 
Sửa đổi: 611016
Cam kết: 2cf14c7
Trình chỉnh sửa:  Tác giả 

Chromium 64-bit (.zip)Cách cập nhật?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét