Chromium MacOS 72.0.3616 (64-bit)

Version: 72.0.3616.0 
ngày: Thứ hai 19 tháng 11, 2018 
Revision: 609.230
Commit: a562f18
Nhà xuất bản: Tác giả 

Chromium 64-bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật? (Tiếng Anh) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét