Chromium Android 72.0.3624 (32 bit)

Phiên bản

: 72.0.3624.0 
Ngày: Thứ Hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 
Sửa đổi: 611025
Cam kết: dd3ead7
Trình chỉnh sửa:  Tác giả 

Chromium 32-bit (.zip)Cách cập nhật?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét