Chromium 73.0.3627 (64-bit)

Cửa sổ

Version: 73.0.3627.0 
ngày: Thứ Sáu 30 tháng 11, năm 2018 
sửa đổi: 612.610
Commit: d0c09aa
Nhà xuất bản: Tác giả 

Chromium 64-bit (.exe)Chromium 64-bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật ? (Tiếng Anh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét