Chromium 73.0.3627 (64-bit và 32-bit)

Cửa sổ

Version: 73.0.3627.0 
ngày: Thứ sáu 30 Tháng 11, 2018 
Revision: 612.610
Commit: d0c09aa
Nhà xuất bản: Tác giả 

Chromium 32-bit (.exe)Chromium 32-bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật nó? (Tiếng Anh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét