Chromium 72.0.3624.0(64 bit và 32 bit)

Phiên bản Windows 
: 72.0.3624.0 
Ngày: Thứ Hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 
Sửa đổi: 611030
Cam kết: 2c6d1ac
Trình chỉnh sửa:  Tác giả 

Chromium 32 bit (.exe)Chromium 32 bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật nó?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét