Chromium 72.0.3619(64-bit)

Cửa sổ 

Version: 72.0.3619.0 
ngày: Thứ Năm 22 Tháng 11, 2018 
Revision: 610.391
Commit: 38d9b9c
Nhà xuất bản: Tác giả 

Chromium 64-bit (.exe)Chromium 64-bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật ? (Tiếng Anh) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét