chromium 63.0.3229

 (505467, fca1893 ) • Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017

Thực hiện theo các hướng dẫn tương tự như # windows-64-bit-chính thức . 

exe: https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/505467/mini_installer.exe

rar: https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/505467/chrome-win32.zip

portable :https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip

Thông tin:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét