chromium 63.0.3227


Cài đặt • Lưu trữ • Portable
63.0.3227.0 (504929, dfbd5e4 ) • Thứ năm, 28 Tháng 9 2017

Thực hiện theo các hướng dẫn giống như # windows-64-bit-chính thức . 

exe:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/504929/mini_installer.exe

rar:https://storage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Win/504929/chrome-win32.zip

portable : https://chromium.woolyss.com/f/chrlauncher-win32-dev-official.zip

Thông tin:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét